PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Oławie ul. Sikorskiego 13, tel. 71 313 23 45
OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY
NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI:


1. Nieruchomość zabudowana  w Bystrzycy, ul. Nowa 2, w skład której wchodzą:
    -  prawo użytkowania wieczystego działki Nr 1293  o powierzchni 800 m2 wpisanej do KW 22320
    -  budynek o pow. 387 m2;  

2. Nieruchomość zabudowana  w Janikowie, ul. Batorego 22, w skład której wchodzą:
    -  prawo użytkowania wieczystego działki Nr 280/7 o powierzchni 706 m2 wpisanej do KW 22320
    -  budynek na działalność handlowo-usługową o pow. 123,18 m2;  

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty, w zaklejonej kopercie z do-piskiem nazwy nieruchomości której dotyczy oferta, w siedzibie Spółdzielni w Oławie, przy ul. Sikorskiego 13 do dnia 22.01.2021 r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 25.01.2021 r.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, dodatkowych negocjacji, a także do odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.       
Szczegółowe informacje dotyczące warunków i przed-miotu przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, tel. 71  313 23 45.